ฐานข้อมูลที่ให้บริการ

    ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Databases)

    ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เกี่ยวกับห้องสมุด

        ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ได้ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในปัจจุบัน ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ดำเนินงานเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยนำทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ณ สาขาวิทยบริการฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล INNOPAC ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 วัน/เวลา ให้บริการ

  • วันอังคาร - เสาร์
    เวลา 08.00 - 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ - จันทร์
    เวลา 08.00 - 17.30 น.

2012 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-980567-9,056-510953-6